DUALAR

Dua Nedir?

Saygıdeğer okuyucularımız! Dua konusu gerçekten çok önemlidir. İlk insan Adem (as) ve Havva anamızdan beri yapılagelmektedir. Cenab-ı Hakk yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim de. Peygamber efendimize şöyle buyurmaktadır.
Ve izâ seeleke îbadî annî feinnî garibün Uciybu değveteddaiy iza deani Felyesteciybulî velyûminûbî le- allehüm yerşüdûne (Bakara sûresi-186)
Ey Muhammedi Kullarım sana beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben, şüphesiz onlara yakınım, Ben’den isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar­da davetimi kabul edip Bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar. Ve yine Yüce Rabb’imiz yüce kitabımızda dua eden kullarının başına gelecek musibetleri nasıl defedeceğini buyurmaktadır.
Beliyyahu tedune feyekşifu matedûne ileyhi inşâ- evc tensevne ma tüşrikûn (Enâm sûresi-4i)
Sadece Allah’a yalvarınız. (Duâ ediniz) dilerse yal- var-dığınız şeyi giderir. Sizde ona ortak koştuklarınızı unutursunuz. Cenâb-ı Hakk başka bir ayetinde de duâ edenin karşı­lığını alacağını boş çevirmeyeceğini buyurmaktadır. Ve kâle rabbükümüd’ûniy estecib leküm, innelle- ziyne yestekbirûne’an’ibadetîy seyedhulûne cehenne­me dâhirîyne (Mümin suresi-60)
Rabbi’niz: Bana duâ edin, size karşılığını vereyim. Bana ibadet etmekten, büyüklenip yiiz çevirenler a/çalmış olarak cehenneme girecekler.

Allah Duaları Kabul Eder mi?

Allah bir kulun kalbini mühürlerse, o kul Allah’ı zikredemez.
Adamın biri, geceleri devamlı Allah’ı zikre­derdi. Bütün gecesi zikir fikir içinde geçerdi. Zikir kalbine yerleşmiş, gönlüne tat kurmuş­tu. Bir gün şeytan bu adama yaklaştı ve ona, “Böyle devamlı Allah’ı zikretmen ne zamana kadar sürecek. Sen gece ve gündüz Allah di­yorsun, peki bir kere olsun Allah da sana bu­yur kulum dedi mi? Zikrinin karşılığını alabil­din mi? Madem sana bir karşılık verilmiyorsa, sen bu kötü halinle ve kara yüzünle ne zama­na kadar Allah demeye devam edeceksin?” diye vesvese verdi.
Bu vesvese adama tesir etti. Kalbi ve ka­fası karıştı. Onun söylediklerini gerçek zan­netti. Öyle ya, demek ben Allah’ı zikretmeye layık bir kul değilim ki, bana karşılık verilmi­yor diyerek Allah’ı zikretmeyi terk etti ve uyudu. Gece rüyasında Hızır Aleyhisselamı gördü. Hz. Hızır (a.s) ona; -Allah’ı zikretmeyi niçin terk ettin; zikir­den niçin pişmanlık duydun? diye sordu.
Adam: -Ben sürekli Allah Allah diye zikrettim; fa­kat bir gün olsun Allah’tan “buyur kulum” diye bir karşılık duymadım. Dileklerimde ger­çekleşmedi. Ben bu işe layık olmadığımdan ve Allah’ın kapısından kovulmaktan korkuyo­rum, bu yüzden onun adını çok anmaktan vazgeçtim dedi.
O zaman Hz. Hızır (a.s) adama şöyle tem­bihte bulundu:
-Senin Allah Allah demen, zaten O’nun buyur kulum demesidir. O seni zik­retmese (seni hatırlamaz, senin sesini işitmese) sen O’nu hiç zikredemezdin. Senin O’na kavuşma arzusu ile amel edip çırpınman yada ondan bir şeyler istemen O’nun tarafından sana verilmiş bir cez­bedir. O seni sevmese kendi yolunda koşturmazdı. Senin Allah’tan korkun ve O’na duyduğun aşk, sevgi O’nun sana olan lutfudur. Senin her yâ Rabbi diye inleyişinde O da sana yönelir, seni dinler ve kendi tarafından uygun olan karşılığı verir. Allah bir kulun kalbini bağlarsa, (mühürlerse) o kul Allah’ı asla zikredemez. Allah o kulunun yolunu açmazsa, kul dua edemez.
Sen başına gelen bir dert için Allah diyorsan, O sana kendisini zikrettirmek için bu derdi vermiş olabilir.
Gaye seni kendisi ile meşgul etmek olabilir. Korkma, Allah demeye devam et. Zikri ve duayı dilinden düşürme. Hiç­bir zikir ve dua karşılıksız kalmaz. Zerre kadar bir amel dahi zayi olmaz.
Allah Firavun’a mal verdi, dert vermedi. O da hiç inleyip Allah’ı zikretmedi ve imansız bir kafir olarak can verdi.
Allah’ı zikrettiren dert, O’nu unutturan maldan ve sıhhatten çok daha hayırlıdır.
Unutma..
-Hızır a.s’ın tavsiyesi üzerine ibadetine devam eden adam bir daha asla şeytanın vesvesesine uymadı ve Allah katında salih kulların mertebesine yükseldi.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdüliliâhi Rabbil Alemin* Vel âkibetü lil müttekîn* Velâ udvâne illâ alezzâlimîn* Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedinin-Nebiyyi vel ümmiyyi, ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim* Teslîmen kesîrâ*
Esirgeyen ve bağışlayan Allahın adıyla!
Yalvaranı mahrum etmeyen ve dua edeni boş geri çevirmeyen Allah’a hamdü senalar olsun. Selât ve selam efendimiz Muhammed Mustafa s.a.v’in onun seçkin ailesinin ve ar­kadaşlarının üzerine olsun.